Co je projekt Ženy a životní prostředí? Představte nám ho blíže.

Podpůrný program Ženy a životní prostředí byl založen pro zlepšení podmínek žen, které se staly oběťmi násilí, nespravedlnosti nebo chudoby, a díky tomu tento program také přispívá ke snížení ekologického zatížení, které mohou ovlivnit  svou každodenní prací právě ženy. Ochrana životního prostředí a osudy žen v rozvojových zemích spolu totiž velmi úzce souvisí .

Proč se projekt zaměřuje jen na ženy?

Právě ženy tvoří téměř polovinu pracovníků v zemědělství v rozvojových zemích a nejvíce tak mohou ovlivnit stávající problematickou zemědělskou praxi. Ženy majípři své práci ve srovnání s muži omezený přístup k technologiím i prostředkům, a jsou tak daleko více závislé na přírodních zdrojích, které se v důsledku klimatických změn radikálně vyčerpávají.

Jak souvisí život ženy s ochranou životního prostředí?

Následkem klimatických změn, sucha a přívalových dešťů je snižování kvality půd. V důsledku používání chemických hnojiv, pesticidů či vypalování dochází k půdní degradaci, která negativně ovlivňuje sklizeň a vede ke snížování zisků zemědělců. Na základě toho dochází ke kácení dalších lesních dřevin pro zachování stávajících příjmů, které jsou nutné pro obživu rodin zemědělců. Při každodenních činnostech v domácnostech dochází také z důvodu absence vhodných prostředků (jako jsou např. kamna atd.) k nadměrné spotřebě palivového dřeva, což má vliv na odlesňování lesů a lesních porostů. Cílem projektů je školení a zprostředkování zemědělských metod pro zvýšení úrodnosti půd a zemědělské produkce, které získají na ziskovosti, dále podpora zalesňování a nárůstu příjmů z polí, které jsou obhospodařovány ženami.
S hlavními cíli Podpůrného programu Ženy a životní prostředí nás seznámila Country manažerka firmy Rajapack Gabriela Fabiánová.

Hovoříme zde o tzv. ekofeminizmu. Toto hnutí hovoří (zjednodušeně řečeno) o tom, že moderní civilizace vykořisťuje ženu a zároveň i přírodu. V čem podle vás toto vykořisťování spočívá?

Tlak na zvyšování ziskovosti v zemědělství v rozvojových zemích na úkor životního prostředí a trvale udržitelného rozvoje současných i budoucích generací, klimatické změny či používáníneregistrovaných chemických prostředků – to vše radikálně ovlivňuje nejčastější pracovní sílu v zemědělství, kterou jsou právě ženy.A jsou to tedy právě ženy, které jako první pociťují dopady znehodnocování přírodních zdrojů.

Které projekty budou z programu podpořeny?

V rámci tohoto programu bude podpořeno pět solidárních a zároveň ekologických projektů. Prvním projektem je školení zemědělkyň k zachování životního prostředí a zalesňování v Togo v západní Africe, kde z důvodu snižování kvality půd z vlivu zemedělství masivně mizí lesní plochy. Cílem je vysazení 12 hektarů polí, kde budou aplikovány ekologické zemědělské postupy a až 80% zvýšení sklizně zeleniny. Druhý projekt na Kubě si klade za cíl vzdělávání chovatelkyň skotu s ohledem na změny klimatu pěstováním odolných rostlinných druhů a zvýšení produkce masa a mléka a až o 15% nárůst zisku. Další projekt je zaměřen na snížení spotřeby dřeva při domácích pracech a každodenních činnostech žen na Barmě díky poskytnutí modernějších topných prostředků, díky čemu by mělo dojít až o 30% snížení spotřeby palivových dřevin. Dále jsou tu projekty pro podporu žen v rozvoji zemědělství a zlepšení stávajících zemědělských postupů v Mosambiku čiochrana biologické rozmanitosti a využívání odolných ekologických osiv v Indii.

Jak může veřejnost program podpořit?

Skupina RAJA a její mateřské společnosti RAJAPACK v 15 zemích Evropy se účastní tohoto programu prostřednictvím svých produktů, kterými jsou ekologickéobaly. Z každého prodaného balení pěti obalů jako jsou poštovní krabice RAJAPOST, kartonové obálky Suprawell light, balicí papír RAJAKRAFT, papírové pásky RAJATAPE či papírové tašky RAJASHOP bude darováno těmto projektům 30 Kč nebo 60 Kč (dle typu produktu). Stačí tedy koupit jeden z výše uvedenených produktů a automaticky dojde k přičtení příslušného peněžního daru na konto programu. Aktuální výše daru k dnešnímu dni již přesahuje 10.000.000 Kč. Program bude ukončen dne 29.02.2016 a dne 08.03.2016 při příležitosti Mezinárodního dne žen dojde k předání peněžního daru organizacím, které jednotlivé charitatvní projekty zastřešují.